Kế hoạch 18/KH-UBND về An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 03/Ctr-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2023 như sau:

XEM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.