QTKĐ 02-2017/BLĐTBXH: BÌNH CHỊU ÁP

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

BÌNH CHỊU ÁP LỰC

 1. Phạm vi áp dụng
  Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bình chịu áp lực có áp suất
  làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) theo phân loại
  tại TCVN 8366:2010 và các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức trên
  210 bar, thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt
  về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
  Quy trình này không áp dụng cho bình chịu áp lực có kết cấu lắp trên
  phương tiện vận tải và phương tiện thăm dò khai thác dầu khí trên biển.
  Căn cứ vào quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương
  ứng, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xây dựng quy trình chi tiết
  cho từng dạng, loại thiết bị cụ thể nhưng không được trái với quy định của quy
  trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng.
 1. Đối tượng áp dụng
 • Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng
  bình chịu áp lực nêu tại Mục 1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở) trong
  lĩnh vực: Công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện,
  năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối
  tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; hóa chất nguy hiểm; vật liệu nổ công
  nghiệp; công nghiệp khai thác than.
 • Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi là
  tổ chức kiểm định) và kiểm định viên được cấp chứng chỉ kiểm định viên theo
  quy định của Bộ Công Thương.

BẤM VÀO ĐỂ XEM VÀ TẢI VỀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.